image.privatno-obezbedjenje

Zakoni

Zakon o privatnom obezbedjenju

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Kodeks profesionalne etike privatnog obezbedjenja

Zakon o oruzju i municiji

Zakon o komunalnoj policiji

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Model Zakona o zastiti podataka o licnosti

Zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada

 

 

Pravilnici

Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

Pravilnik o nacinu polaganja strucnog ispita

Pravilnik o uslovima za sprovodjenje strucne obuke

Pravilnik o nacinu upotrebe sredstava prinude u vrsenju poslova privatnog obezbedjenja

Pravilnik o nacinu vrsenja tehnicke zastite

PRAVILNIK o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije

PRAVILNIK o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja

PRAVILNIK o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti

PRAVILNIK o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI I FIZIČKO-TEHNIČKIM MERAMA ZA ČUVANJE ZBIRKI PODATAKA I DRUGIH EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu ugostiteljskih objekata od pozara - 2019 

 

Publikacije

Novi-stari izazovi privatnog sektora bezbednosti u Srbiji

Privatni sektor bezbednosti u Jugoistočnoj Evropi – pretnja ili stub bezbednosti? Slučaj Srbija

Porodicni prirucnik za ponasanje u vanrednim situacijama

Prirucnik - Odabir najbolje vrednosti

Analiza granice neuobicajeno niske cene

Prirucnik za delovanje Saveta za bezbednost u gradovima i opstinama

Vodic za bezbedno detinjstvo (preuzeto sa sajta MUP-a) 

Stav gradjana prema radu policije - 2014 (preuzeto sa sajta MUP-a)

 

 

Korisni dokumenti

Akreditovani centri za obuku

Sistemski zakoni koji se doticu delatnosti privatnog obezbedjenja

ZAHTEV za dobijanje ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

OBRAZAC - Zahtev za dobijanje ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

FOND ISPITNIH PITANJA PO PROGRAMU STRUČNE OBUKE ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

FOND ISPITNIH PITANJA PO PROGRAMU STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA

FOND ISPITNIH PITANJA PO PROGRAMU STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANJA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLJANJA GRAĐANA

FOND ISPITNIH PITANJA PO PROGRAMU STRUČNE OBUKE ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

FOND ISPITNIH PITANjA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVE

Licencirane firme (firme koje poseduju neku od licenci)

Broj pregleda članaka
1022111
Danas45
Ove sedmice2316
Ovog meseca12366

2020-10-23